متوسطه دوره اول ایران
 
   
اعضای انجمن دانش آموزی
 
اعضای شورای دانش آموزی
  متوسطه دوره اول ایران  
ردیف کلاس نام نام خانوادگی  
1 اندیشه 1 مهتاب احمدی  
2 یاسمن حکیم زاده  
3 اندیشه 2 مهسا پوررفیعیان  
4 عسل مهدی زاده مومن  
5 تلاش 1 موژان انکشافی  
6 ملیناسادات نبی الحسینی  
7 تلاش 2 حنانه حاتمی قهساره  
8 فاطمه شیراوند  
9 هدف 1 شیدا اسمعیل بادآشیانی  
10 آیداسادات سیدزاده بیدکلی  
11 هدف 2 ملیکا محمدی  
12 آتنا مشهدی حسین